Спецификация на интерфейсите за достъп


Обща информация

Настоящият документ се основава на чл.4.1 и 7.2 от Директива 1999/5/ЕО за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и взаимно признаване на тяхното съответствие (Директивата), Закон за Електронните Съобщения (ЗЕС) (ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., последно изменение ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г.) и съдържа информация за интерфейсите за достъп до мрежата на Иком Сървиз АД.

Документът е разработен в съответствие с:

» ETSI EG 201 730-1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC

(R&TTE); Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and

common aspects;

» ETSI EG 201 730-4, Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2;

Guidelines for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia

cable network interfaces;

» ETSI EG 201 212, Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunication networks (CENELEC);

Изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуване на технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайни устройства.

Лице за контакт по въпроси свързани със спецификацията на интерфейсите за достъп до мрежата на Иком Сървиз АД:

Атанас Василев

гр.Велико Търново, бул. България 2

тел. 062 / 606717

ел.поща office@ecomservice.bg

http://ecomservice.bg/

Спецификация на интерфейса

Методът на свързване към мрежата на крайни клиентски устройства е физическа връзка чрез кабел, между устройство в крайна точка на мрежата и мрежовият интерфейс

контролер на крайното клиентско устройство.

– когато Иком Сървиз АД (Операторът) е предоставил устройство за ползване от

клиента, то се явява крайна точка в мрежата му;

– когато Операторът е предоставил повече от едно устройство за ползване от клиента,

всяко от тях се явява крайна точка в мрежата му;

– когато Операторът не е предоставил устройство за ползване от клиента, то крайната

точка в мрежата му се явява устройството, към което е свързан мрежовият интерфейс

контролер на крайното клиентско устройство.

Технически параметри на интерфейса при различните услуги:

1. Достъп до интернет

Методът на свързване към мрежата на крайни клиентски устройства е физическа

връзка чрез кабел, между устройство в крайна точка на мрежата и мрежовият интерфейсен

контролер на крайното клиентско устройство.

Технически параметри на интерфейса:

» поддръжка и съвместимост с мрежовите стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE

802.3z и IEEE 802.1q;

» конектор тип RJ-45, отговарящ на стандарта TIA/EIA-568- B T568B

» поддръжка на логическите протоколи: Internet protocol (IP) v4, Dynamic Host

Configuration Protocol (DHCP), позоваващи се на стандартите съответно: RFC 791, RFC 2132

и RFC 2516;

» съвместимост с операционните системи Уиндоус 2000/XP/Vista/7/8/10, МАС ОС, Линукс;

» поддръжка на стандартите за електромагнитна съвместимост: БДС EN 55022,

електромагнитна шумоустойчивост: БДС EN 50082-1

и елетрическа безопасност: БДС EN 60950;

Дефиниция на термините използвани в този документ

» Интерфейс - физическа или логическа среда, която дава възможност за взаимна

свързаност или обмен на сигнали между съоръжения, свързани чрез нея;

» Крайно клиентско устройство - това е компютър или маршрутизатор, чрез който

клиентът използва услугите, предоставяни от Иком Сървиз АД

» Крайна точка в мрежата - това е тази точка от мрежата на Иком Сървиз АД, към

която трябва да се свърже мрежов интерфейс контролер, за да се употребяват

услугите, предоставяни от оператора

» Мрежа - физическа и логическа среда, чрез която Иком Сървиз АД предоставя

електронни съобщения

» RF - Radio Frequency (Радио честота)

Последна актуализация: 01-02-2017